Premye platfòm Edikasyon Teknoljoi an kreyòl , pou tout moun

Byenvini sou Sit Pale Teknoloji

 

Pale teknoloji pran inisyativ pou bati pwojè sa ki batize “Edikasyon Pale teknoloji an Kreyol” objektif nou se fòme ak enfòme moun nan fè seminè, atelye, seyans fomasyon pou jèn yo, nan tout rak kwen nan peyi a paske tout moun konsène.

Pou nou ka rive egzekite misyon yo, nou mete an plas yon programm Anbasadè. Pou chak komin, nap pran omwen 3 anbassadè, moun sa yo ke dosye yo ap valide a se yo kap sevi pon ant estaf pwojè a ak abitan seksyon kominal yo. 

Evennman nou yo

KOWONAVIRIS

Toujou lave men nou

Ou dwe lave men w souvan avèk dlo pwòp epi savon, sitou lè w sot an kontak yon moun ki gen sentom viris la.

Mete Kachnen

Toujou mete kachnen tout kote w rive, sitou nan espas ki gen anpil moun .

Respekte Distans sosyal yo

Ou dwe kembe yon distans ak chak fwa ou rantre yon kote, pou ka pwoteje vi ak vi lòt moun yo.