Back

Misyon nou an se pote konesans, enfòmasyon ak enfliyans pozitif nan domèn teknoloji nan lang kreyòl pou ankouraje devlopman ak kapasite teknolojik nan kominote kreyòl yo. Nou vle fasilite aksè ak kreyasyon nan teknoloji nan lang matènèl nou an, epi kreye yon anviwònman edikatif ki valorize lang kreyòl la kòm zouti pou transfòme lavi moun ak sosyete a.

Nou pral fòme epi bay resous edikatif sou Pale Teknoloji pou ede moun devlope konpetans teknolojik yo nan lang kreyòl, nan diferan domèn tankou devlopman wèb, pwogramasyon, analiz done, entènèt nan bagay, ak lòt ankò. Nou pral estriktire fòmasyon yo konsa yo rive ogmante nivo kapasite nan teknoloji nan kominote kreyòl la epi enkouraje patisipasyon aktif nan revolisyon teknolojik la.

Nou pral tou travay avèk moun ak enstitisyon ki enterese nan lang kreyòl ak teknoloji pou pwomosyon ak sipò pou inisyativ nou yo. Nou pral pote kominote kreyòl la ansanm, kreye yon klima kolaborasyon ak ekchann konesans, pou n kapab gen yon enpak dirab nan avanseman teknolojik nan lang kreyòl la.

Misyon nou an se kreye yon revolisyon teknolojik nan lang kreyòl ak pote konesans ak opòtinite nan teknoloji nan menm nivo ak lòt lang yo. Nou kwè nan pouvwa transformatè teknoloji a epi nan kapasite inik lang kreyòl la pou kontribye nan devlopman ak inovasyon nan tout aspè lavi a.