Back

Pale Teknoloji se yon platfòm edikatif ki kreye nan dat 19 novanm 2019. Li gen yon misyon enpòtan: fòme moun nan domèn teknoloji nan lang kreyòl. Avèk Pale Teknoloji, moun kapab jwenn resous edikatif, kou wout, epi fòmasyon nan diferan aspè teknoloji yo, menm jan avèk lang matènèl yo, kreyòl la. Platfòm nan pote enpòtans sou devlopman teknolojik ak edikatif nan lang kreyòl, bay moun kapasite ak opòtinite nan domèn sa a.

Pale Teknoloji ofri yon varyete resous, tankou videyo, atik, ak aktivite pratik, ki ede moun aprann ak aplike konsepsyon teknolojik nan lang kreyòl. Li fè sansibilizasyon sou dènye teknoloji, konsepsyon wèb, devlopman lojisyèl, entènèt nan bagay ak jwèt kòmand, ak anpil lòt domèn teknoloji yo. Pale Teknoloji bay yon opòtinite pou moun aprann ak eksplore teknoloji nan lang ki pi konfòtab pou yo, epi kontribye nan enplante kapasite teknolojik nan kominote kreyòl yo.

Pale Teknoloji se yon pwodwi konesans ki pral genyen efè gwo sou demografik k ap pale kreyòl nan domèn teknoloji. Li pote avèk li yon demach diferan, ki valòrize lang kreyòl la kòm yon zouti kapab transfòme ak fasilite aksè nan konesans teknolojik. Anplis de sa, li pote yon senzibilizasyon sou enpòtans enkli divèsite lang nan devlopman teknolojik.

Pwomosyon lang kreyòl nan fòmasyon teknoloji ap kontribye nan demokratizasyon nan domèn sa a, pèmèt plis moun patisipe ak devlope talan teknolojik yo san yo pa bezwen chanje lang yo. Li kreye yon espas ki enkli ak apwòch inkliyant, kote konesans teknoloji a disponib nan yon lang ki pi aksesib ak afekte yon varyete moun atravè kominote kreyòl yo. Pale Teknoloji se yon bèl eksplorasyon nan konjiksyon ant teknoloji ak lang kreyòl, e li pote potansyèl pou kreye yon impakt pozitif sou devlopman ak inovasyon nan lang matènèl kreyòl la.

Nou la pou n montre enpòtans teknoloji nan lavi nou ak kijan nou ka sèvi avèk li nan divès kalite fason. Teknoloji jwe yon wòl kritik nan avanseman sosyal, ekonomik ak kiltirèl nan mond dodi. Li bay nou aksè rapid ak fasil nan enfòmasyon, kominikasyon global, kreyasyon ak pataje kontni kiltirèl, kòmèrs elektronik, ak anpil lòt opòtinite.

Pou sèvi avèk teknoloji an fason ki pwodiktif, n ap bezwen aprann kijan pou n navige nan mond digita a, itilize zouti ak aplikasyon teknolojik yo, ak devlope abilite kritik ak kreativite nou yo. Lè n sèvi avèk teknoloji nan fason ki responsab, n kapab fasilite pwogrè nan divès domèn tankou edikasyon, sante, enèji renouvlab, agrikilti, ak devlopman sosyal. Li enpòtan pou n pote atansyon tou a defi ak pwoblèm ki ka acompanye teknoloji, tankou enpak sou prizonye prive aksè ak sekirite done, inegalite nan aksè ak lòt resous teknolojik yo, ak pwoteksyon prive ak sekirite done moun yo.