Back

Lè ou vin anbasadè yon seksyon kominal nan domèn teknoloji, w ap jwe yon wòl enpòtan nan idantifye bezwen jèn yo nan zafè teknoloji ak mobilize resous yo pou satisfè sa yo bezwen yo. Men yon tèks ki ka ede ou nan sa:

Kòm anbasadè yon seksyon kominal nan domèn teknoloji, misyon ou se idantifye ak satisfè bezwen jèn yo nan zafè teknoloji. Nan fason sa a, ou ka asire ke jèn kominote a gen aksè ak opòtinite nan domèn teknoloji ki ka fasilite devlopman ak avansman yo.

Premye etap nan travay ou se idantifye bezwen jèn yo nan zafè teknoloji. Ou kapab mennen ankèt, rankontre jèn yo nan kominote a, ak koute vwa yo. Sa pèmèt ou konprann kisa yo bezwen ak enterese yo nan domèn teknoloji. Bezwen sa yo ka enkli aksè a materyèl teknolojik, fòmasyon ak fèmasyon nan diferan aspè teknoloji yo, ak opòtinite pou patisipe nan pwojè teknolojik.

Dezyèm etap se idantifye enstitisyon piblik oubyen prive, legliz, lekòl kominoté, ak asosyasyon ki bezwen yon fòmasyon nan zafè teknoloji. Ou ka kòmanse pa kominike ak entite sa yo, rankontre lidè ak responsab yo, epi diskite sou enpòtans fòmasyon teknolojik nan jèn kominote a. Li enpòtan pou w analize kapasite ak resous ki disponib nan chak enstitisyon pou w ka evalye kijan ou ka kolabore ak yo nan founisyon fòmasyon teknolojik.

Twa etap se mobilize ak sansibilize jèn yo sou avantaj ak danje ki genyen nan itilisasyon zouti teknolojik yo, sitou rezo sosyal yo. Ou kapab òganize atelye, konferans, ak aktivite edikatif pou enseye jèn yo sou bon pratik nan itilizasyon teknoloji ak kominikasyon sou rezo sosyal. Ou dwe pote enfòmasyon sou enpòtans pwoteje done pèsonèl yo, responsabilite nan kominikasyon sou entènèt, ak konsekans danje yo nan itilizasyon teknoloji san kontwòl.

Lè ou fè sa, ou ap kontribye nan devlopman teknolojik ak responsab nan kominote a. Ou pral jwe yon wòl enpòtan nan pote avan enpòtans ak avantaj teknoloji nan lavi jèn yo, pandan ou ede yo evite danje ak konsekans negatif nan itilizasyon teknoloji yo.